****3درصد مصرف کنندگان سیگار نوجوانان 13 تا 15 ساله کشور هستند****

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد: کارشناس مسئول دبیرخانه کشوری دخانیات در سمینار آموزشی مقابله با دخانیات ضمن اظهار نگرانی از گرایش جوانان به مصرف دخانیات افزود: هم اکنون 12 درصد مصرف کنندگان سیگار در کشور افراد در گروه سنی بالای 15 سال و 3 درصد آنان نوجوانان 13 تا 15 ساله هستند. مهندس خدیجه محصلی با اشاره به اقدامات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات افزود: علی رغم موفقیت های حاصله رو آوردن افراد به استعمال قلیان در 2 سال اخیر تاثیر منفی بر عملکرد این ستاد جهت کاهش استعمال دخانیات داشته است. به گفته وی، اتخاذ سیاستهایی همچون افزایش قیمت دخانیات و ساماندهی عرضه مواد دخانی از اقدامات معطوف به کاهش تقاضا و عرضه دخانیات بوده و همچنین منع فروش سیگار به افراد زیر 18 سال و ممنوعیت فروش و استعمال دخانیات در مکانهای عمومی از دیگر اقدامات کمیته کشوری کنترل دخانیات به شمار می رود. عضو کمیته کشوری کنترل دخانیات نیز در این سمینار گفت: امروزه دخانیات موجب مرگ 12 تا 25 درصد افراد سیگاری در کشورهای صنعتی می شود.این درحالی است ابتلای به 2 تا 6 درصد بیماری ها درسال 1990 در اثر مصرف دخانیات بوده است. دکتر حسن آذری پور افزود: پیش بینی می شود تا سال 2020 مصرف دخانیات موجب 9 درصد کل صدمات جهانی یا 13 درصد بیماریها و مرگ بالغین شود. وی اظهار داشت: هم اکنون بالغ بر یک میلیارد و سیصد میلیون از افراد جهان مصرف کننده دخانیات هستند که اکثر این افراد در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند. دکتر آذری پور با اشاره به اینکه مصرف سیگار در زنان تبعات زیان بارتری را در بر دارد افزود: طبق بررسی های انجام شده میزان مصرف سیگار در بین زنان ایرانی در سال1378، 4/1 بوده است که با رشد 3 برابری در سالهای اخیر این میزان به 5 درصد رسیده است. وی عملکرد مراکز مشاوره ترک دخانیات را مطلوب ارزیابی کرد و اظهار داشت: با توجه به اینکه از 70 درصد افراد سیگاری مایل به ترک سیگار 46 درصد آنان اقدام به ترک کرده و تنها 1 درصد موفق به ترک می شوند توجه به نکات پیشگیری را ضروری دانست.