عطسه دختر : --------------- ­->عتسی ...!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
عطسه پسر :--------> هاتشوبیسخلبوهوو ­ووووووطراشش...! ­! :)
خخخخخخخخخخخخخخخخخخ