از آزادی سوار تاکسی شدم تا صادقیه میگم چقدر شد

میگه 8۰۰تومن

میگم همش دو قدم راهه 8۰۰تومن!!

میگه اینطوری قدم برداری شلوارت پاره میشه