خدا را سپاس می گویم

 بارش برف  در شهر زاویه

ازتاریخ1392/11/15 تا تاریخ 1392/11/16  درحال بارش برف است 

 امیدوارم قطع نشود 

****امیدوارم ازنعمت الهی درست مصرف کنیم****