سپاس وستایش خداوندی را که این

همه نعمت به ما ارزانی داشته است.


اولین بارش برف در شهر زاویه

سال

1392


زمستان