((اولین دیدار  اعضای کانون حمایتگران ))

در

((مهدیه شهر زاویه در تاریخ 08/01/1393 برگزار شد ))