تصاویر از هیئت موسی خاموش شهادت حضرت زینب

به علت سنگین بودن فیلم نتوانستم مطالبی بیشتر بگذارم