چقد قدم زدی میدون مینو

                         که من هر جا قدم میذارم امنه

                                                 چجوری خاکتو دیوار بستی

                                                                    که حتی خونه بی دیوارم امنه

« شادی روح شهدا صلوات »