رفقای گل هر کی بگه تو محرم  برا امام حسین چیکار میکنه...

1-تو خیمه زدن کمک می کنم

2-چایی می ریزم

3-چایی میدم

4-عزاداری می کنم

5-زنجیر می زنم

6-طبل یا سنج می زنم

7-جارو می کنم

8-غذا می پزم

9-مداحی می کنم

10-سخنرانی می کنم


فقط اینا بدون آقا همه رو خودشون انتخاب می کنه:

از چای بریز هیئتش تــــــــــــا مداح و گریه کنش  

خلاصه خوش به سعادتت