خداتلفن نداره اما با او صححبت میکنم

فیسبوک نداره اما من دوست او هستم

توییتر نداره اما اورا دنبال میکنم