حواستون باشه همیشه نوبت را رعایت کنید آدم های اینجوری هم پیدا می شن ...!
 
عاقبت بسیار بد رعایت نکردن نوبت! (عکس متحرک)