اگه میخوای اتفاق جالبی برای کامپیوترت بیفته کار کوچیک کن.

اول اینکه CTRL+D را کلیک کن. و سپسENTER را بزنید......

آفرین حالا بهتر شد.