یا شمس الشموس !

خورشید ما در پس ابرهای گناهانمان مستور است 
خودش فرموده در دوران غیبت 
مثل خورشیدی هستم که ابرها آن را پوشانده اند ... 
شرمنده ایم که این ابرها
همان غبار گناه ماست 
مولاجان . خورشیدمان را عیان ساز 

یا انیس النفوس !

همدم دل خسته مان از ما دور است .
نه . ما از او دور هستیم ...
از خدا بخواه انیس دلمان باز آید 
تا برایش درد دل کنیم ...

یا ضامن آهو 

در این دوران آهوان زیادی گرفتار گرگ ها هستند .
گرفتار شکارچی نه ... گرفتار گرگ های خون آشام 
در پیشگاه الهی ما را ضمانت کن 
تا مولایمان بفریادمان برسد ...

خدایا به آبروی امام رئوف مان علی بن موسی الرضا 
عزیز مستور ما را عیان ساز 
آمین یا رب العالمین