این روزها
نمازهای یومیه ی مسلمانان غزه پنجگانه نیست!
ششگانه است:
صبح ، ظهر،عصر، مغرب، عشا و "میت"
!!!