همین خارجیا جشن شکرگزاری که میشه چند میلیون بوقلمون میکشنا ، 

بعد عید قربون که میشه برای من میشن مدافع حقوق حیوانات !!!