کوله بارت بربند    
شاید این چند سحر فرصت آخر باشد  
         که به مقصد برسیم            
               بشناسیم خدا    
و بفهمیم که یک عمر چه غافل بودیم 
         می شود آسان رفت    
می شود کاری کرد که رضا باشد او 
ای سبکبال 
در این راه شگرف 
در دعای سحرت 
در مناجات خدایی شدنت 
     هرگز از یاد مبر  
من جا مانده بسی محتاجم