ببین چطوری میاد پایین

به سرعت پای راستش توجه بنمویید :o


من امتحان کردم 

سر همون پله ی اول افتادم

http://dl.clip2ni.com/pics2012/iceflower65/1358448395-Shoe-sliding-stairs-glide.gif