شاعر می فرماید:
درگیر comment توام
منو دوباره like کن
Yahoo اگه تنهات گذشت
Facebook و انتخاب کن
دلت از pokeهای من
انگار باخبر نبود
حتی تو friendهای من
friend هات بی اثر نبود
خواستم بهت مسج ندم
تا با چشام خواهش کنم
پیجامو بستم روت تا
احساس آرامش کنم
****انتخاب واحد است که اینترنت اکسپلورر را زنده نگه داشته است