یه پسر انگلیسی به پسر ایرانی میگه : چرا خانوماتون با مردا دست نمیدن؟ 

یعنی اینقدر مرداتون بیشعور هستند؟؟!!!

 

پسر ایرانی میگه: چرا هر مردی نمیتونه دست ملکه شما رو لمس کنه؟؟

 

پسر انگلیسیه عصبانی میشه و میگه:ملکه فرد عادی نیست و فقط با افراد خاص دست میده!!

 

پسر ایرانی میگه: خانومهای سرزمین من هم ملکه اند