یارو میره دبی تو رستوران میگه:

الکباب 

کباب براش میارن

میگه: الپیاز

پیاز براش میارن

میگه: البرنج

برنج براش میارن

با غرور میگه چقدر خوبه آدم عربی بلد باشه

گارسونه بهش میگه اگه من ایرانی نبودم الکوفت هم بهت نمیدادن !!!