تست هوشه

متضاد کلمه " راسـت " چیست؟
1-چپ
2-کج
3-دروغ
4- خوابیده 

5-هیچکدام